Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi skrót informacji odnośnie Administratora Danych Osobowych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz praw wynikających z tego przetwarzania. 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna TAMA w Brzegu Dolnym, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 5A, 56-120 Brzeg Dolny. 
Z Administratorem można skontaktować się poprzez:

 • Pocztę tradycyjną, pisząc na adres:  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna TAMA w Brzegu Dolnym, ul. St. Wyspiańskiego 5A, 56-120 Brzeg Dolny
 • Pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: biblioteka@brzegdolny.pl
 • Połączenie telefoniczne, pod numerem: 71 319 07 70
 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https:/biblioteka.brzegdolny.pl/kontakt
Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

W Bibliotece został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu poczty e-mail iod2@synergiaconsulting.pl  lub tel.: 693 337 954 .

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są wyłącznie od osób, których one dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem umownym wynikającym z treści regulaminu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwiści w zrealizowaniu usługi. 

Jakie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną TAMA to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz wizerunek.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług wynikających z działalności biblioteki, czyli obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz ochrona materiałów bibliotecznych oraz organizacja imprez czytelniczych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1 pkt. a/b/c/d/e. 
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.1997 nr 85 poz. 539) o bibliotekach
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U.1991 nr 114 poz 493) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu ustania aktywności związanej z korzystaniem z usług bibliotecznych a po ich upływie będę usuwane. 

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Odbiorcą danych jest Administrator, który przetwarza je w swojej siedzibie, w systemie informatycznym LIBRA NET. System LIBRA NET dostarczany jest przez firmę MOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37. 

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską , chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej stronę internetową. 

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub/oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna że przetwarzanie danych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.  
Skip to content