<p class='opis'>Mali badacze</p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p>
Nawigacja
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Brak wydarzeń.

Nowości wydawnicze
Ankieta
W jaki sposób najczęciej trafiasz na ciekawe książki?

samodzielnie wyszukuję książki na półce w bibliotece

ciekawe książki poleca mi bibliotekarz

polecenia rówieśników, rodziny, znajomych

czytanie recenzji w prasie lub gazetek w bibliotece

inne

Konsultacje społeczne

 OG�OSZENIE

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym og�asza dla mieszka�ców Gminy Brzeg Dolny konsultacje spo�eczne w przedmiocie budowa budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym

1. Przedmiotem konsultacji jest opis planowanego zamierzenia - budowa nowego, funkcjonalnego dla mieszka�ców gminy budynku Biblioteki.

2. Konsultacje zostan� przeprowadzone od dnia 04 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

3. Konsultacje spo�eczne odbywa� si� b�d� w formie zg�aszania uwag odno�nie przedmiotu

4. Punkt konsultacyjny mie�ci si� w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzegu Dolnym przy ul. Zwyci�stwa 3 i jest czynny w godzinach otwarcia Biblioteki w godzinach 10.30 – 18,00,

5. Uwagi nale�y sk�ada� osobi�cie w punkcie konsultacyjnym lub kieruj�c je na adres mailowy : biblioteka.brzegdolny@gmail.com 

Wszelkie informacje dotycz�ce przeprowadzenia konsultacji dost�pne s� na stronie internetowej oraz BIP Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym

Dyrektor Miejskiej I Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym

Bogus�awa Aleksandrowicz

***

 

Zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji spo�ecznych

   Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym zaprasza w dniu 17.12.2015r.o godz. 17.00 mieszka�ców Gminy Brzeg Dolny na spotkanie w ramach konsultacji spo�ecznych dotycz�cych planowanego zamiaru budowy nowej siedziby dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym. Celem przedsi�wzi�cia jest dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych w Brzegu Dolnym do zmieniaj�cych si� potrzeb i standardów. Od osób uczestnicz�cych w spotkaniu oczekujemy zaanga�owania w ocen� istniej�cej infrastruktury bibliotek i zg�aszania uwag i opinii o planowanej budowie budynku Biblioteki G�ównej w Brzegu Dolnym.

   Na spotkaniu zostan� przybli�one problemy zwi�zane z realizacj� zamierzenia.  Spotkanie rozpocznie si� przedstawieniem planowanej inwestycji przez przedstawiciela Gminy po czym nast�pi dyskusja koncentruj�ca si� na poni�szych tematach:

1.    Czy  istniej�cy budynek Biblioteki G�ównej spe�nia Pa�stwa oczekiwania  oraz  standardy nowoczesnej biblioteki?

2.    Czy  budowa nowej siedziby Biblioteki w naszym mie�cie jest potrzebna?

3.    Jakie nowe formy dzia�alno�ci placówki podnios�yby  atrakcyjno�� us�ug bibliotecznych?

Odnie�� si� do powy�szych problemów mo�na te� poprzez wype�nienie formularza ankiety, który jest dost�pny w Bibliotece przy ul. Zwyci�stwa 3 , online pod linkiem http://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/16156/  oraz do pobrania i wype�nienia w domu biblioteka.brzegdolny.pl/downloads/ankieta.pdf

 Zdanie ka�dego z Pa�stwa jest dla nas wa�ne i pomocne.

***

 

Dnia 17 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej odby�o si� spotkanie dla mieszka�ców Gminy Brzeg Dolny ws. budowy nowego obiektu bibliotecznego. W spotkaniu udzia� wzi�o 31 osób.

Przybili zostali przywitani przez Pani� Dyrektor, która dokona�a wprowadzenia do problematyki poruszanej na konsultacjach. Odnios�a si� do obecnych warunków panuj�cych w budynku, zwróci�a uwag� na problemy organizacyjne, które odbiegaj� od ogólnych standardów zw. na z�y stan pomieszcze�. Wyja�ni�a dlaczego jest w planie budowa nowego obiektu i dlaczego zorganizowane zosta�o takie spotkanie oraz jak istotne jest uzyskanie opinii od mieszka�ców dotycz�ce wyposa�enia i �wiadczonych przez bibliotek� us�ug. Nast�pnie g�os zabra� insp. Marian Owsiany, pracownik dzia�u inwestycji gminy Brzeg Dolny. Na wst�pie zaznaczy�, �e przede wszystkim musi nast�pi� realizacja projektu technicznego (budynku biblioteki) dopiero wtedy omawiane szerzej zostanie jego zagospodarowanie i tutaj bardzo istotne b�d� wskazówki od mieszka�ców Brzegu Dolnego. Zwróci� uwag� na fakt, �e obecnie budynek nie spe�nia wymogów nawet do adaptowania go na nowoczesny. Pierwszym punktem prezentacji, który zosta� przedstawiony by�a lokalizacja nowego budynku na zbiegu ulic Wyspia�skiego i Korczaka na którym obecnie znajduje si� parking, plac zabaw i boisko sportowe. Wybór takiej lokalizacji zosta� umotywowany tym, i� od strony po�udniowej fasada budynku ca�y czas b�dzie o�wietlona �wiat�em dziennym. Mieszka�ców zaintrygowa� fakt, i� fasada b�dzie ze sz�a oraz aluminium a biologiczny dach umo�liwi utworzenie na nim ogrodu. Kolejnym punktem prezentacji by�a fasada nowego budynku. konstrukcja parterowa, niepodpiwniczona b�dzie spe�nia� wymogi osób niepe�nosprawnych. Nast�pnie omówiono powierzchni� u�ytkow�, która b�dzie rozplanowana na 700 m². Wyznaczono obszar przeznaczony na sal� konferencyjn�, czytelni�, k�cik dla dzieci, magazyny biblioteczne, czytelni� internetow� oraz cz�� biurow�. Zaznaczono, i� istnieje mo�liwo�� zmiany metra�owej przeznaczonej na poszczególne pomieszczenia je�li zaistnieje taka konieczno��. Na zako�czenie Pan Owsiany zaznaczy�, i� unowocze�niony budynek biblioteki jest niezwykle istotny w procesie integracji spo�ecznej, dzi�ki niemu biblioteka uzyskuje wi�cej mo�liwo�ci zorganizowania atrakcyjnych imprez czytelniczych oraz stwarza przestrze� komunikacji mi�dzyludzkiej. W kolejnej cz�ci spotkania obecni mogli zadawa� pytania odnosz�ce si� do ankiety. Mieszka�ców najbardziej interesowa�a kwestia czasu po�wi�conego na realizacj� projektu, na jakich zasadach odbywa si� finansowanie i jakie elementy uj�te s� w programie oraz jakie s� realne szanse aby budowa ruszy�a w 2016 r. Proszono równie� o wyja�nienie kwestii dlaczego do tego czasu biblioteka nie uzyska�a dotacji.

Pozosta�e pytania:

• Czy obecny budynek nie mo�e zosta� wyremontowany tak, aby spe�nia� standardy?

• Czy w nowej bibliotece b�dzie mo�liwo�� utworzenia kawiarenki dla czytelników z kaw� i herbat�?

• Czy zostanie wydzielone miejsce na realizacj� zaj�� dla dzieci organizowanych przez Oddzia� dla dzieci i m�odzie�y?

• Czy zostanie zachowana równowaga mi�dzy tradycyjnym klimatem biblioteki a nowoczesnym?

• Czy b�d� u�ywane czytniki podczas wypo�ycze� bibliotecznych i w jakim stopniu b�dzie wymaga�o to przygotowania do tego czytelnika?

• Jaki b�dzie system wentylacyjny?

• Czy wykorzystane materia�y budowlane b�d� szkodliwe dla zdrowia?

Wnioski ze spotkania mo�na wyci�gn�� nast�puj�ce: Mieszka�cy chc� budowy nowej biblioteki, gdy� chc� u�ytkowa� nowoczesne obiekty na miar� XXI w. Projekt zosta� przyj�ty z pe�n� aprobat�. Zdaniem obecnych dzia�alno�� biblioteki powinna zosta� okazana i doceniona, gdy� atrakcyjno�ci� oferty nie odbiega od biblioteki w Wo�owie.

Aleksandra Kmici�ska

***

 

W ankiecie przeprowadzonej w tradycyjnej formie papierowej oraz w wersji elektronicznej wzi�o ��cznie udzia� 144 uczestników, 109 kobiet i 35 m�czyzn. Najwi�ksz� grup� badanych stanowi�y osoby w wieku 26 – 65 lat. Ankieta zawiera�a pi�� pyta�, w tym cztery zamkni�te jednokrotnego wyboru oraz jedno z mo�liwo�ci� wielokrotnego wyboru kilku odpowiedzi oraz z mo�liwo�ci� dodania w�asnych odpowiedzi.

 

Współpracują z nami
Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by PHP-Fusion