<p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'>Mali badacze</p>
Nawigacja
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Brak wydarzeń.

Nowości wydawnicze
Ankieta
W jaki sposób najczęciej trafiasz na ciekawe książki?

samodzielnie wyszukuję książki na półce w bibliotece

ciekawe książki poleca mi bibliotekarz

polecenia rówieśników, rodziny, znajomych

czytanie recenzji w prasie lub gazetek w bibliotece

inne

Regulamin wypożyczalni
REGULAMIN
Wypo�yczalni dla Doros�ych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym


§1

  1. Z wypo�yczalni maj� prawo korzysta� wszyscy zainteresowani.
  2. Korzystanie z wypo�yczalni jest bezp�atne.
  3. Przy zapisie czytelnik powinien :
a)    okaza� dowód osobisty
b)    wype�ni� kart� zapisu i zobowi�za� si� podpisem do przestrzegania regulaminu

  1. Za niepe�noletniego czytelnika odpowiadaj� i podpisuj� zobowi�zanie rodzice lub opiekunowie prawni.
  2. Czytelnik obowi�zany jest informowa� bibliotek� o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szko�y.
  3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zaka�na, nie mo�e on korzysta� z wypo�yczalni.
  4. W wypo�yczalni obowi�zuje zakaz palenia tytoniu.
  5. Korzystaj�cy z wypo�yczalni obowi�zkowo pozostawia wierzchnie okrycie na wieszaku.§2

1.    Jednorazowo mo�na wypo�yczy� 6 ksi��ek na okres 1 miesi�ca.
2.    Lektury szkolne wypo�ycza si� na okres 2 tygodni.
3.    Biblioteka mo�e przesun�� termin zwrotu wypo�yczonych ksi��ek, je�eli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4.    Biblioteka mo�e ��da� zwrotu ksi��ek przed terminem ustalonym w ust.1, je�eli stanowi� one szczególnie poszukiwane pozycje.
5.    Na pro�b� czytelnika biblioteka mo�e rezerwowa� ksi��ki aktualnie wypo�yczone przez innych czytelników.
6.    Biblioteka w miar� mo�liwo�ci na pro�b� czytelnika mo�e sprowadzi� ksi��ki z innych bibliotek.§3

1.    Czytelnik jest obowi�zany do poszanowania ksi��ek b�d�cych w�asno�ci� spo�eczn�. Zauwa�one uszkodzenia nale�y zg�osi� bibliotekarzowi.
2.    Za szkody wynik�e z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ksi��ki odpowiada czytelnik. Wysoko�� odszkodowania ustala bibliotekarz w zale�no�ci od stopnia zniszczenia oraz aktualnej warto�ci ksi��ki na rynku. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszty ca�o�ci. Na sumy wp�acone z tytu�u odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Za zgod� bibliotekarza czytelnik mo�e dostarczy� zamiast zagubionej lub zniszczonej ksi��ki - inn�, nie mniejszej warto�ci i przydatn� bibliotece.§4

1.    Za przetrzymywanie ksi��ek ponad termin ustalony w § 2 ust. 1 i 2 biblioteka pobiera op�at� w kwocie 0.50 z� od wolumina za ka�dy rozpoczynaj�cy si� tydzie� po terminie zwrotu.
2.    Czytelnik, do którego biblioteka wys�a�a upomnienie w sprawie zwrotu ksi��ek, pokrywa jego koszt.
3.    Je�eli czytelnik, mimo wysy�anych przez bibliotek� upomnie�, odmawia zwrotu ksi��ek lub uiszczenia nale�nych op�at, biblioteka dochodzi swoich roszcze� zgodnie z przepisami prawa.§5

1.    Skargi i wnioski czytelnicy mog� wpisywa� do ksi��ki �ycze� i za�ale� znajduj�cej si� u bibliotekarza.§6

1.    Czytelnik nie stosuj�cy si� do przepisów niniejszego regulaminu mo�e by� czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na sta�e pozbawiony prawa korzystania z wypo�yczalni. Czytelnikowi przys�uguje prawo odwo�ania si� do Burmistrza Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym.

 

§ 7.

1. Czytelnik, który odbiega zachowaniem lub higien� od ogólnie przyj�tych norm, zak�óca porz�dek pracy lub nie stosuje si� do przepisów niniejszego regulaminu mo�e by� czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na sta�e, pozbawiony prawa korzystania z wypo�yczalni.
Decyzj� w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu
okre�la regulamin korzystania z komputerów i Internetu. 

Brzeg Dolny, grudzie� 2003
Współpracują z nami
Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by PHP-Fusion