RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BRZEGU DOLNYM

Na podstawie §14 statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym nadanego Uchwałą Nr XXVI/280/2001
Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2001r. Ustalam regulamin organizacyjny Biblioteki

I Struktura organizacyjna

§1

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza caloksztaltem instytucji i jest za niż odpowiedzialny.

§2

W skład Biblioteki wchodzą:
1. Dział udostępniania zbiorów i informacji, w którym mieści się :
- wypożyczalnia dla dorosłych
- oddział dla dzieci i młodzieży
2. Filie biblioteczne z lokalizacją:
- Brzeg Dolny (Stare Miasto)
- Brzeg Dolny(Oś.Warzyń)
- Pogalewo Wielkie
3. Księgowość prowadzona przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym
4. Pracownicy obsługi

II Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki

§3

Dyrektor Biblioteki
a/ Uprawnienia:

- dysponuje majątkiem i finansami Biblioteki w granicach określonych przepisami prawnymi,
- ustala zadania Biblioteki,
- ustala obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników,
- przyjmuje, zwalnia, ustala wynagrodzenie, awansuje i nagradza pracowników,
- wydaje zarzadzenia i polecenia pracownikom,
- występuje do władz zwierzchnich w sprawach Biblioteki


b/ Odpowiedzialność za:

- sporządzanie i realizację planów działlności Biblioteki
- gospodarkę majątkową i finansową Biblioteki,
- wykonywanie zarządzeń władz zwierzchnich,
- własciwy dobór pracowników i prawidłowe wynagrodzenie za ich pracę,
- efektywne wykorzystanie czasu pracy,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji i statystyki Biblioteki,
- systematyczne podnoszenie wiedzy, umiejętności fachowych,
- zgodność decyzji z obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganie zasad bhp, ppoż, o.c.

c/ Obowiązki:

- planuje, koordynuje i nadzoruje działalność Biblioteki,
- wykonuje prace z zakresu działalności podstawowej Biblioteki ,
- prowadzi sprawy kadrowe, personalne oraz załatwia skargi i zażalenia,
- prowadzi lub nadzoruje operacje finansowe i majątkowe Biblioteki,
- reprezentuje Bibliotekę, występuje w jej sprawch do władz zwierzchnich,
- prowdzi dokumentację pracy Biblioteki,
- współpracuje ze środowskiem

III Organizacja i zadania jednostki

§4

Pracownicy Biblioteki.

Pracownicy działalności podstawowej i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi i wykonują zadania ustalone dla nich w zakresach czynności.

§5

Prace związane ze zbiorami bibliotecznymi:

- gromadzenie książek, prasy i materiałów bibliotecznych,
- ewidencja i opracowanie księgozbioru,
- konserwacja, selekcja, kontrola i zabezpieczenie księgozbioru.


Prace zwiążane z udostępnianiem zbiorów:

- prowadzenie w wyznaczonych godzinach udostępniania na miejscu,
- wypożyczanie do domu i wypożyczanie międzybiblioteczne,
- prowadzenie kartoteki wypożyczeń i zobowiązń (codzienna rejstracja, zapisywanie czytelników, aktualizacja kart),
- systematyczne prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
- prowadzenie rewindykacji zbiorów,
- prowadzenie warsztatu informacyjnego,
- prowadzenie katalogów (włączanie kart, melioracja),
- czuwanie nad właściwym doborem księgozbioru,
- prowadzenie promocji księgozbioru i Biblioteki,
- prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami środowiskowej,
- dbanie o porządek i estetykę Biblioteki,
- wykonanie usług kserograficznych.


Księgowość.

- prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej,
- sporządzanie preliminarzy budżetowych,
- dokonywanie podmiotów dochodów i wydatków,
- analiza zjawisk budżetowych,
- prawidłowe gospodarowanie budżetem i majątkiem Biblioteki.

§6

Przy Bibliotece lub fifliach mogą powstawać koła przyjaciół biblioteki według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.


Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszeniaDyrektor BibliotekiOpublikował: Bogusława Aleksandrowicz
Publikacja dnia: 28.04.2010
Podpisał: Bogusława Aleksandrowicz
Dokument z dnia: 28.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 499